अधुनिक महाराष्ट्र के शिल्पकार ११९

१११ यशवंतराव चव्हाण (सचित्र जीवनदर्शन) प्रा. नारायण शिंदे
११२ महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री सोपान गाडे
११३ पहिली फेरी    राम प्रधान
११४ यशवंतराव : विचार आणि वारसा व. के. पाटील व वि. वि. पाटील
११५ सहकार पंढरीचे वारकरी डॉ. वा. चु. श्रीश्रीमाळी
११६ शैलीकार यशवंतराव प्रा. डॉ. शिवाजीराव देशमुख
११७ यशवंतराव चव्हाण यांचे समीक्षालेखन व भाषणे प्रा. डॉ. शिवाजीराव देशमुख
११८ महाराष्ट्रातील सामाजिक विचारमंथन चंद्रकुमार नलगे
११९ आधुनिक महाराष्ट्राचे शिल्पकार यशवंतराव चव्हाण  प्रा. अशोक नाईकवाडे
१२० बुरखा हरण    रा. तु. पाटील
१२१ यशवंत स्मृतिसुगंध रामभाऊ पाटील
१२२ सह्याद्री आनंद पाटील
123 India's Foreign Policy  Yashwantrao Chavan
124 Winds of Change Yashwantrao Chavan
125 The Illustrated Weekly of India, 28th June 1981  
126 Chavan & the Political Integration of Maharashtra Jayant Lele
127 Man of Crisis B. B. Kale
128 Y. B. Chavan Selected Speeches in Parliament-I
129 Y. B. Chavan Selected Speeches in Parliament-II
130 Y. B. Chavan Selected Speeches in Parliament-III
131 Y. B. Chavan Selected Speeches in Parliament-IV
132 Chavan & The Troubled Decade  
133 Yashwantrao Chavan Selected Speeches 1946-62-II
134 Yashwantrao Chavan A Political Biography B. B. Karnik
135 Yashwantrao Chavan Chandulal M.
136 1965 War-Inside Diary R. D. Pradhan
137 Debacle to Revival R. D. Pradhan
138 Chavan and the Troubled Decade T. V. Kunhi Krishnan